ภาคประชาสังคม

"ศรีสะเกษ" ประกาศยุทธศาสตร์ "คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง"

26 ส.ค. 2561 15:05 น.
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสภาพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศยุทธศาสตร์ คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน ใน 9 นโยบายนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ร่วมกับภาครัฐ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พลเอก วรศักดิ์   วรศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิด โครงการสมัชชาสภาพลเมือง คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน โดยมีภาคีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกว่า 20 เครือข่าย จากทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ

 

โดยมีแกนนำหลักได้เดินทางมาร่วมวงเสวนาและรอประกาศยุทธศาสตร์ในวันนี้กว่า 1,000 คน นำโดย นายปฎิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ผู้นำองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้นำการเปิดเวทีนำเสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย เจตนารมย์ ในการขับเคลื่อน ภายหลังจากที่ได้เปิดเวทีเสวนากันตลอดทั้งวันไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สรุปได้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย เจตนารมย์ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ 9 อย่าง อันประกอบด้วย 1.การสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจราก เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจครอบครัว 2.การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

 

4.การพัฒนาสนับสนุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.การพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดการที่ดินทำกิน 6.การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 7.การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย 8.การพัฒนาคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน 9.การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 

 

 

 

โดย นายปฎิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ผู้นำองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย ได้นำเสนอข้อมูลก่อนร่วมกันประกาศเจตนารมย์ ว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้พัฒนากระบวนการทำงานขององค์การชุมชนให้เป็นรูปธรรมมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยได้กำหนดยุทธศาสต์ ที่เรียกว่า “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” 4 ยุทธศาสตร์ คือ

 

1)เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสัมคม 2)สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างค่านิยมการพึ่งตนเอง 3)สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการทุนชุมชน และยุทธศาสตรที่ 4)เชื่องโยงเครือข่ายและภาคีความร่วมมือหุ้นส่วนการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยใช้แผนพัฒนาแบบบูรณาการจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรักษาทุขนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และร่วมกันพัฒนาคนเมืองศรีสะเกษให้สามารถพึ่งพาตนเอง เกื้อกูลกัน ตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงและยั่งยืน โดยบูรณการความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อให้ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง”

 

 

 

ภายหลังจากทุกฝ่ายได้ร่วมกันรับฟังการนำเสนอ ยุทธศาสตร์ นโยบาย เจตนารมย์ แล้วได้ร่วมกันออกความเห็นกันเล็กน้อย ก่อนที่จะนำไปสู่การประกาศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย เจตนารมย์ ร่วมกัน พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่ภาครัฐ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์ นโยบาย เจตนารมย์ ของจังหวัดต่อไป

 

 

 

ภาคประชาสังคม