เตรียมสร้าง"พุทธมณฑลอุบลราชธานี" เนื้อที่กว่า 369 ไร่

28 ส.ค. 2561 12:27 น.
อุบลราชธานี - เตรียมสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 369 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา รูปแบบองค์ประธานพุทธมณฑลแบบเจดีย์บัวแปดเหลี่ยมสิบยอด สูง 95 เมตร จัดทอดผ้าป่าระดมทุนวางศิลาฤกษ์องค์ประธานพุทธมณฑล ธันวาคมปีนี้

           เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 ที่วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

             โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนผังรวม รูปแบบองค์ประธานพุทธมณฑลแบบเจดีย์บัวแปดเหลี่ยมสิบยอด สูง 95 เมตร และให้มีการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนวางศิลาฤกษ์องค์ประธานพุทธมณฑล ช่วงธันวาคม 2561 นายวิรอด ไชยพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ  2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    และเป็นอันดับ  3  ของประเทศ  สังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง  มีบูรพาจารย์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ  อาทิ เช่น  หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  หลวงปู่เสาร์  กนฺตสีโล  หลวงปู่ขาว  อนาลโย  หลวงปู่ชา  สุภฺทโท  ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จนมีคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี ว่า  “ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม”  ในปัจจุบันมีวัด  1,694 วัด  พระภิกษุสามเณร  13,008  รูป  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ศาสนสถาน  และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

         นายวิรอด ไชยพรรณนา กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ  20  เมษายน  2547  ตามข้อเสนอนายกรัฐมนตรี ว่าควรมีการจัดตั้งสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เสนอโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  และประเพณี  วัฒนธรรม  ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และเป็นที่พักผ่อนทางร่างกาย  ทางใจแก่ประชาชนทั่วไป  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  กรรมการมหาเถรสมาคม  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ  แปลงเลขที่  อบ. 2866  เนื้อที่  209 – 2 – 25  ไร่  ตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อย  ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  แล้ว  แต่ด้วยพื้นที่ยังคงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง  จึงขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  เลขที่  อบ.  3126  ตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อย  ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่ประมาณ  159  ไร่  3  งาน  64  ตารางวา  ซึ่งเมื่อได้รวมกันแล้วจะมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  369 ไร่  1  งาน  89  ตารางวา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้นมา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้มีพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชน  และข้าราชการมีสถานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา  รัฐและประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้าง  ดูแล  รักษาและพัฒนาให้เป็นพุทธศาสนาสถานของส่วนรวม เป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้  จัดประชุม  อบรม  ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา  เช่น อบรมจริยธรรม  คุณธรรมเยาวชน เป็นที่ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป ใช้เป็นที่พักผ่อนทั้งทางร่างกาย  ทางใจ  แก่ประชาชนทั่วไป ผลสืบเนื่องคือ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า

ศิลปะวัฒนธรรม