ของดีชุมชน

สธ. โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับชุมชน เปิดบ้าน เมืองสมุนไพร ยุค 4.0

28 ส.ค. 2561 17:19 น.
มหาสารคาม-โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการรับรองโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP สธ.ร่วมกับ รพ . ชุมชน เดินหน้า เปิดบ้านเมืองสมุนไพร ภายใต้แนวคิด "รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญายุค4.0

                วันที่ 28สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดสมหาสารคาม  สธ. มหาสารคาม 13 อำเภอ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคามและชุมชน ร่วมกันเปิดบ้าน" มหกรรมเมืองสมุนไพร"  ภายใต้แนวคิด  “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญามหาสารคาม” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

                โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสวนาทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น การบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร หมอยาพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  มีการแสดงโชว์ศิลปะพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนรักษาโรค  แม้แต่การแต่งบู้ท ซุ้มแต่ละซุ้มตกแต่งด้วยสมุนไพรบ้านบ้านไม้เว้นแม้แต่ สแตนกล่าวรายงาน หรือเวทีต่างๆ

               นพ.ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ตามที่นโยบายรัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ภายใต้โครงการ “พัฒนาเมืองสมุนไพร เพื่อเป็นรูปแบบ (Model) การพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นรูปธรรมระดับจังหวัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   โดยในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคามได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสมุนไพร 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการเมืองสมุนไพร

            สำหรับกิจกรรมดำเนินงาน ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นทางคือการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มกลางทาง คือการสร้างและพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กลุ่มปลายทาง คือ  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อยกระดับเป็น Champion Product ของจังหวัด  โดยมีเกษตรเข้าร่วมโครงการภายในพื้นที่ 600 ไร่ สมุนไพรที่ปลูก 27 ชนิด มีกลุ่มแกนนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 1 กลุ่ม โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการรับรองโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 28.49

            นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้ชาวมหาสารคามสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยทุกระดับตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ทั้งการใช้ยาสมุนไพรและการบำบัดรักษา ด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทย เช่น หัตถศาสตร์ ทับหม้อเกลือ พอกเข่า โดยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

             นายแพทย์เกียรติภูมิ   วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า  การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามโครงการเมืองสมุนไพร  ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งพัฒนาสมุนไพรเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาให้ครบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยพื้นที่อีสานมีการจัดทำโครงการเมืองสมุนไพรระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร และในระดับเขต โดยเขตสุขภาพที่ 7 ที่ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์และมหาสารคาม เน้นการดำเนินการที่จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการองค์ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น การเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช สมุนไพร ในส่วนกลางน้ำส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนภาครัฐมุ่งเน้น  ยารักษาโรคเพื่อสนับสนุนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ส่วนปลายน้ำ มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรของประชาชนทุกรูปแบบทั้งการเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัย และยังเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ อาหารสุขภาพ อีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างสีสันผู้เข้ามาร่วมงานกันคึกคัก

ของดีชุมชน