การเมืองท้องถิ่น

ชัยภูมินำร่องเดินหน้าเวทีเครือข่ายทำแผนงบประมาณจัดการศึกษาท้องถิ่นทั่วประเทศ

28 ส.ค. 2561 19:30 น.
ชัยภูมิ-คึกคัก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าสานเครือข่ายบทบาทผู้นำท้องถิ่นในทั่วประเทศ นำร่อง อบจ.ชัยภูมิ เจ้าภาพจัดใหญ่ ให้ความสำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้ความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในระยะ20ปีให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นจากนี้ไปให้มากขึ้น

        ( 28 ส.ค.61 )จ.ชัยภูมิ - ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์  ริ้วธงชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ นายศานิต  หาญลบ ท้องถิ่นจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายมนตรี   ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ชัยภูมิ ร่วมกันจัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับหน่วยงานทางด้านการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค.2561 นี้

          โดยว่าที่ร้อยตรีธานินทร์  ริ้วธงชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า เป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นและอยากจะให้เกิดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและสถานศึกษาในสังกัด ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะจากนี้ไปไม่น้อยกว่า 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 )

          และแต่ละท้องถิ่นให้มีแผนในแต่ละพื้นที่หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้ามามีบทบาทส่งเสริมคนในท้องถิ่นของตนเองเกิดความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ที่ครั้งนี้จังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพนำร่อง ที่จะมีบทบาทที่จะเกิดเวทีท้องถิ่นตามมาในอนาคต ทั้งในด้านเครือข่าย การเกิดแผนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้สอดคล้องกันในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างมีศักยภาพประสิทธิภาพได้มากขึ้น

         และจากนี้ไปจะได้ขยายผลการแลกเปลี่ยนจากตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทั่วประเทศที่จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพ ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติตามบริบทในแต่ละท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้มากขึ้น

        ซึ่งที่ผ่านมาในสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดการงบประมาณทางการศึกษาให้แก่สำนัก กรม กอง ฝ่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้ดีเท่าที่ควร

         ในครั้งนี้ที่จ.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ที่มีความสำคัญ ในการช่วยกันก้าวย่างและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเกิดการสร้างเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทั่วประเทศตามมาได้อีกจำนวนมาก และเกิดการสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ที่จะลงไปสู่เป้าหมายและเกิดการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงมากขึ้นจากนี้ไปได้

การเมืองท้องถิ่น