อาหาร

กระหึ่ม!! งานเกษตรกรต้นแบบ@จ.เลย

5 ก.ย. 2561 14:20 น.
จ.เลย- สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานแถลงผลงานส่งเสริมการเกษตร และแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ของเกษตรกรต้นแบบ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 5 ก.ย. 2561 ณ   โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเกศษิณ   ลำมะยศ  เกษตรจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวผลงานการส่งเสริมด้านการเกษตรและนิทรรศการการเกษตรต้นแบบ

 นางเกศษิณ  ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย  กล่าวว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเลยให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้ที่สำคัญที่พร้อมให้เกษตรกรในจังหวัดเลยนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร

รวมทั้ง ในวันนี้ได้มีการจัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดเลย พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเลย และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพในการทำการเกษตรและสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ ผ่านการเรียนรู้ของบุคคล สื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ จึงได้จัดงานแถลงข่าวผลงานส่งเสริมการเกษตร และแสดงนิทรรศการ   ด้านการเกษตร ของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย งานเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร และจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน และการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดเลยขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้และผู้สนใจผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ต่อไป