คุณภาพชีวิต

ราชกิจจาฯ ประกาศ "แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย"

2 ต.ค. 2562 17:43 น.
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน ๑๔๓ ราย

ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 143 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags :

คุณภาพชีวิต