มหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครพนม

10 ก.ย. 2561 18:10 น.
นครพนม-จังหวัดนครพนมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครพนม ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 232 ปี

           วันที่ 10 ก.ย.61 ที่ห้องริเวอร์เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายประทีป ฤทธิ์กุล รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในการจัดแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 232 ปี จังหวัดนครพนม

           โดยมีนายประสาท  ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดนครพนม นางสาวกชกร วิชิตธนบดี ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมแถลง วัตถุประสงค์ในการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นไปตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง


 

            โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ แต่ทั้งนั้นเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่มีการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างสังคม รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรม จังหวัดนครพนม

           โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จึงได้จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมชมหมู่บ้านนวัตวิถีจำลอง พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย.61 บริเวณหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

              ภายในงานได้นำอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนวัตวิถีทั้ง 50 หมู่บ้าน 12 อำเภอ เข้ามาร่วมแสดง ในรูปแบบของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกวดอาหารพื้นถิ่น การนำเสนอของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละหมู่บ้าน มีสินค้าโอท็อปกว่า 100 บูธ จำหน่าย พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนทั้ง 50 หมู่บ้าน

          โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม ในการนำภาคธุรกิจเอกชน ทั้งการท่องเที่ยวและนักธุรกิจภายใน เข้าร่วมงาน เพื่อประสานพลังกันในการขับเคลื่อนหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีของจังหวัดนครพนม ให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด ผลงานและความสำเร็จนำไปสู่ความสุขในชุมชน

ท่องเที่ยว