เกษตร

กรมข้าว รุก!!ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าวยุค4.0

11 ก.ย. 2561 14:20 น.
มหาสารคาม-ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว บุกมหาสารคามเดินหน้าดึงเกษตรกรยุค 4.0 รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรรีย์ GAP ปลอดสาร ครบวงจรสู่ยุค 4.0

 

             วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขี อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  นายสมหมาย  เลิศนา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กรมการข้าว  จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานเกษตรมหาสารคาม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามและศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสาคาม  ร่วมกันจัดกิจกรรม  “งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2561” ณ บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกุดรัง, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอเชียงยืน, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอนาดูน และอำเภอแกดำ รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 83 แปลง พื้นที่ 60,369 ไร่ เกษตรกรจำนวน 4,869 ราย โดยแบ่งออกเป็นนาแปลงใหญ่ปี 2559 พื้นที่ดำเนินการจำนวน 9 แปลง มีพื้นที่ 27,000 ไร่ เกษตรกร 1,800 ราย นาแปลงใหญ่ปี 2560 มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 36 แปลง พื้นที่ 14,966 ไร่ เกษตรกร 1,386 ราย นาแปลงใหญ่ปี 2561 มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 38 แปลง พื้นที่ 18,403 ไร่ เกษตรกร 1,683 ราย

              ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของกรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2559 ตามนโยบายด้านข้าวของรัฐบาล มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 ราย พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 3,000 ไร่ สามารถผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 คุณภาพดีได้ 1,600 – 1,800 ตันต่อปี และผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ปีละ 150 – 200 ตัน เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกและชุมชนใกล้เคียง สมาชิกมีการรวมหุ้นโดยมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 300,000 บาท มีเงินให้สมาชิกกู้ยืม 100,000 บาท สมาชิกในกลุ่ม มีการคัดเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ผลิตโดยคณะกรรมการของกลุ่ม 

           โดยได้ทำข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับโรงสีข้าว ตามที่พาณิชย์จังหวัดมหาสารคามจัดหาให้ และทำการแปรรูปข้าวในนาม “เขียบนคร” ออกร้านขายตามงานต่างๆของทางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เช่น งานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ยอมรับจึงมีลูกค้ามาติดต่อซื้อโดยตรงจำนวนมาก รวมถึงได้ทำข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปี 2561 นี้ ได้ทำข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับโรงพยาบาลกันทรวิชัย  โดยมีการประกวด ข้าวหอมมะลินาแปลงใหญ่ รางวัลที่ได้รับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระดับประเทศประจำปี 2559 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมหาสารคาม  ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทข้าวเหนียว งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560       ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิก จัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

              นายเหมือน   ดวงสำราญ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านโคก หมู่10 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า โดยปกติทำนาปลูกข้าวสืบสานบรรพบุรุษ   มีพื้นที่นา ที่เข้าร่วมโครงการ320ไร่ สมาชิก  42 ราย  หลังจากตนเองได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ได้มีโยชน์ อย่างมาก  ปัจจุบันได้มี นักวิชาด้านการเกษตรได้ออกมาให้ความรู้เรื่อง เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน  ทั้งด้านการตลาด  ได้การปลูกข้าว ปลูกข้าวแบบไหนได้ราคา ปลูกข้าวแบบไหนปลอดภัยจากสารคเคมีเพื่อสุขภาพทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  เมื่อก่อนได้ 250 กก.ต่อไร่ หลังจากมาร่วมเข้าโครงการนาแปลงใหญ่ จะได้ ราคาข้าวเพิ่มขึ้น เป็น 350 -400กก.ต่อไร่  และตนเองจะพัฒนาไปเรื่อย พัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการส่งออก ข้าวอินทรีย์ต้องใส่ใจ ต้องอดทน และขยัน โดยทำเป็นระบบครอบครัว โดยตั้งเป้า ให้สมาชิกทุกคนผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออกสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เกษตร