ว้าว!! 5 จว.อีสานตอนบน เปิดตลาด"เกษตรอินทรีย์"

12 ก.ย. 2561 07:30 น.
หนองบัวลำภู ร่วมกับ 5 จังหวัดอีสานตอนบน เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ให้ตลาดโพธิ์ศรี เป็นจุดศูนย์กลางการซื้อขาย

หนองบัวลำภู แกนนำจับมือ 5 จังหวัด หนุนลุยขับ เคลื่อนการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทางเลือกของผู้ผลิตและผู้บริโภค นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ห้องประชุมตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งแต่ละจังหวัดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประกอบไปด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจิรศักดิ์ ศรีคช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นพยาน

 

สำหรับการจัดงานขับเคลื่อนในครั้งนี้ เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายใช้การตลาดนำการผลิต ไม่เพียงแค่เป้าหมายแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเท่านั้น แต่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรไทย ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นรายเกษตรกรย่อย และยังกำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่สำคัญโดยให้ทุกหน่วยงาน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 เพื่อให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทั้งกระบวนการผลิต รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ กับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ให้ขยายตัวในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศ สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น

 

 

 

สำหรับการจัดงาน มหกรรมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในครั้งนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ถือเป็นการจัดงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในด้านของการรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวกับอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์

รวมทั้งอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมสู่เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ จาก 5 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงและให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้ง เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมีทางหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญนิทรรศการให้ความรู้

และคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่สนใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มยิ่งขึ้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)/ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขึ้น ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น/ ของการร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไม่น้อยกว่า 54,000 ไร่ ในปี 2564

///

สำหรับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ของ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนตลาดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ณ ตลาดโพศรี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โพศรี Posri Organic Market ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวม และกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จากเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS และเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท เช่น ข้าวสาร ธัญพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร ปศุสัตว์ ประมง เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต สินค้าแปรรูป ไม้ดอก พันธุ์ไม้ เป็นต้น

โดยกิจกรรมในตลาดโพศรีครอบคลุม Organic Outlet สำหรับค้าปลีก ตลาดค้าส่ง โรงคัดแยก และบรรจุผลผลิตสู่ modern trade โรงแปรรูป ห้องแล็ปเพื่อตรวจคุณภาพผลผลิต และศูนย์อาหารอินทรีย์และตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งภาคอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์ และจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สนองตอบนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กำลังขับเคลื่อนการอบรมผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศเทศไทย 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค