ของดีชุมชน

ขับเคลื่อน'สุรินทร์'เมืองสมุนไพร

14 ก.ย. 2561 19:20 น.
สุรินทร์-โครงการ "เสร็นเมืองสมุนไพร ภูมิ ท่องไพร ไทยยั่งยืน" เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสมุนไพรให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิตภัฌฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

            สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดมหกรรมขับเคลื่อนโครงการ “เสร็นเมืองสมุนไพร ภูมิ ท่องไพร ไทยยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสมุนไพรให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิตภัฌฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีความสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้จังหวัดสุรินทร์เป็นถิ่นสมุนไพรครบวงจร

           วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ลานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ถนนสายสุรินทร์-ศีขรภูมิ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมขับเคลื่อนโครงการ “เสร็น เมืองสมุนไพร ภูมิ ท่องไพร ไทยยั่งยืน” เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ควบคุมพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ โดยมุ้งเน้นการพัฒนาครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

         จังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง คือ เกษตรกรผู้ปลูก กลางทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้บริโภค ทางสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ร่วมกับภาครัฐ, ภาคเอกชน, และภาคประชาชน จัดมหกรรมขับเคลื่อนโครงการ “เสร็นเมืองสมุนไพร ภูมิท่องไพร ไทยยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสมุนไพรให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิตภัฌฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีความสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้จังหวัดสุรินทร์เป็นถิ่นสมุนไพรครบวงจร

         ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ ของสมุนไพรรักษาโรคชนิดต่างๆ การสกัดพืชสมุนไพร และการจำหน่ายสินค้าโอทอป จากกลุ่มแม่บ้านชุมชน งานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2561

ของดีชุมชน