วิถีชุมชน

กาฬสินธุ์จัดมหกรรมพัฒนาแพทย์แผนไทย

18 ก.ย. 2561 16:25 น.
กาฬสินธุ์-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสมุนไพร ไทกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของรัฐบาล

           วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสมุนไพร และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร ตามโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร โดยมี นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ใน 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมงาน และจัดบูธแสดงนวัตกรรมจำนวนมาก

           นพ. ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสมุนไพร  และนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพร ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องและประเทศชาติ  และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร  ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง  และปลายทาง  และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย  การใช้สมุนไพร  และการแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างมีคุณภาพ     

             นพ.ประวิตร กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดบริการการแพทย์แผนไทย  การใช้สมุนไพร  และการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมบริการทั้งจังหวัด ตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมถึงส่งเสริม อสม. จัดบริการในชุมชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อพัฒนาสมุนไพรในส่วนของต้นทาง และกลางทาง  โดยส่งเสริมการปลูก การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สมุนไพร การรวบรวมตำรับยาสมุนไพรจากชุมชน และในส่วนของกลางทาง ได้รับงบจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานผลิตยาสมุนไพร ซึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก คือโรงพยาบาลกมลาไสย

         ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสมุนไพร และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร ตามโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร เป็นโครงการที่ดีมาก ที่มีประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบำบัดรักษาสุขภาพ โดยแต่เดิมเริ่มจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน หรือจากภูมิปัญญา และผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านหยูกยาสมุนไพร ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอด ตามกรรมวิธีแพทย์แผนปัจจุบัน และเป็นการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน 

           นายสนั่นกล่าวอีกว่าในการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสมุนไพร ยังได้มีการประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร จ.กาฬสินธุ์  ขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสาน ภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสมุนไพร ไทกาฬสินธุ์ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร  แหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพร  บุคลากรสาธารณสุข  หมอพื้นบ้าน  อสม.  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประชุมวิชาการ  จัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต  และจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  และมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ  สร้างมูลค่า และเพิ่มรายได้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

          อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในปี 2561 จึงได้จัดมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ โรงพยาบาล   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยดีเด่น มอบนโยบายการดำเนินงาน  และลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาสมุนไพรของ จ.กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยทีดีของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บิการ ให้มีสุขภาพนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล

วิถีชุมชน