กสทช.ภาค 2 เดินหน้าติดอาวุธความรู้ชาวโคราช

19 ก.ย. 2561 15:59 น.
นครราชสีมา-กสทช.ภาค 2 เดินหน้าติดอาวุธความรู้ชาวโคราช เป็นเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมที่สุด

 

         

          ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กันยายน นายอัศวิน  มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผอ.กสทช.) ภาค 2 พร้อมนายมงคล  ฉัตรเวทิน ผอ.กสทช.เขต 23 นครราชสีมา ร่วมจัดอบรมส่งเสริมสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2561โดยมีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ตัวแทนองค์กรสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน รับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ,สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ,สิทธิของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล  รวมทั้งแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น สะท้อนประเด็นปัญหาที่พบเห็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคฯ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไข

 

        เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิ ในฐานะผู้บริโภคด้านกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สามารถเป็นเครือข่ายฯที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิพื้นฐาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ ช่องทางการร้องเรียน/แก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้ สร้างความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตน เพื่อให้การแก้ปัญหาการถูกเอาเปรียบ จากผู้ประกอบการ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกลไกการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทาง และกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

        นายอัศวินฯ ผอ.กสทช.ภาค 2 เปิดเผยว่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง รับรู้สิทธิพื้นฐานเข้าถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 ปี 2561-2564 ในการมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ดิจิทัลของประเทศทั้งในด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการ การสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชาชน   การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านบริการโทรคมนาคม รวมถึงการรับรู้และความเข้าใจ ของสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

คุณภาพชีวิต