"หนองคาย"โชว์ผลงานของจังหวัดรอบ 1 ปี

19 ก.ย. 2561 16:50 น.
จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

                        เช้าวันนี้(19 กันยายน 2561) ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดหนองคายให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทราบ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและประชาชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันมากขึ้น

                        สำหรับจังหวัดหนองคายได้นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                        ภายในงานได้มีการจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งมีการนำผลงานโครงการที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดง การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 100 แปลง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 15 ราย.

...............................

 

คุณภาพชีวิต