ม.อุบลฯนำเทคโนโลยี SMEs เข้าถึงการตลาด

19 ก.ย. 2561 17:32 น.
อุบลราชธานี-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โชว์สินค้าผู้ประกอบการใหม่ Startup และ SMEs 2016 พัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เน้นนำเทคโนโลยีเข้าถึงการตลาด

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด “งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ Startup และ SMEs 2016” ภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำสินค้ามาจัดแสดงและออกบูธแสดงเพื่อจำหน่าย ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าสุนีย์ แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ผ่านมา โดยมี นายวชิระ  แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย โดยการใช้องค์ความรู้การบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจ และผลักดันการพัฒนาธุรกิจการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจ High Value อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ่วมกันเป็นปีที่ 2 มีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร และภาคทั่วไป ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ทั้งหมด 8 จังหวัด โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและ SME ไทย เน้นพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด และเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัด “งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ Startup และ SMEs 2016” ครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการทดสอบตลาด การนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพ มาใช้จริงในการเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในการสร้างช่องทางการตลาดและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนในอนาคต

เศรษฐกิจภูมิภาค