วิถีชุมชน

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 ก.ย. 2561 19:30 น.
ศรีสะเกษ-พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ นำรายได้เข้าสู่ชุมชน

           วันที่ 19 กันยายน  2561 ที่วัดบ้านตาโกน  ตำบลตาโกน  อำเภอเมืองจันทร์   นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวนำรายได้สู่ชุมชน  โดยมีนางสาวศิริพร  อ่อนลออ  พัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนในเขตตำบลตาโกน  อำเภอเมืองจันทร์ ให้การต้อนรับและนำร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาโกน  ตำบลตาโกน  อำเภอเมืองจันทร์ 

 

 

 

          นางสาวศิริพร  อ่อนละออ  พัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุกชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์ และ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนแบบยั่งยืนป้องการเคลื่อนย้ายแรงงานจากตำบลตาโกน  ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าอบอุ่น มีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง และเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยมีการนำร่องใน 3 หมู่บ้านของอำเภอเมืองจันทร์   ประกอบ บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์  บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่  และบ้านตาโกน  หมู่ที่ 2 ตำบลตาโกน ให้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น  ให้สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

 

 

 

วิถีชุมชน