จ.นครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

20 ก.ย. 2561 16:55 น.
นครพนม - จังหวัดนครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอวังยาง


วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร


 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จัก ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ทั้งขอรับทราบปัญหาในพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใด อยากให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือในส่วนไหน รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆของประชาชน จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำ จำนวน 50,000 ตัว

มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 12 ราย มอบชุดสุขาเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 30 ราย มอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ชุด และการให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่ได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้ออกบูธนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

 

ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร ด้านประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การฝึกอาชีพ ไปถ่ายทอดให้ประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

คุณภาพชีวิต