สนช.จัดปาฐกถาพิเศษสร้างความพร้อม ก่อนจะมีการเลือกตั้งใหญ่

21 ก.ค. 2561 14:30 น.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปาฐกถาพิเศษโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ผู้นำท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญก่อนจะมีการเลือกตั้งใหญ่

เมื่อเวลา 110.00 น.วันที่ 21 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  เป็นประธานในพิธีเปิด” ปาฐกถาพิเศษโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “มีรศ.ทวีศักดิ์  สูทวาทิน  นายพรศักดิ์  เจียรณัย สภานิติบัญญัติแห่งชาตินายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมด้วย    

 

 

นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการโครงการเสริมสร่างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  กล่าวรายงานว่า   นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่  10 ธันวาคม 2475 ประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง    แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยสมาชิก ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 250   คน โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ในด้านการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีสำคัญ ๆ เห็นชอบให้บุคคลากร ตำแหน่ง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป   ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เตรียมความพร้อมและปูพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและ กิจกรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 และครั้งสุดท้ายของปี 2561  

 

มีวัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เพื่อให้ประธาน/รองประธาน/ประธานคณะกรรมาธิการ/สนช. ได้รับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับสภา นิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อคักเลือกจังหวัดละ 12 คนเข้าสู่การอบรมใหญ่ที่กรุงเทพฯและดูงานรัฐสภาในเดือน ส.ค.61 นี้   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา/ครู กศน.  สื่อมวลชน    ทนายความ         ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/ประธาน/สมาชิก)         ผู้ปกครองท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน)        ศิลปินพื้นบ้าน    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

การเมือง