การเมืองท้องถิ่น

กกต.โคราช สร้างเครือข่ายอาสาสมัครองค์เอกชนมืออาชีพ รองรับจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งในอนาคต

24 ก.ค. 2561 15:27 น.
ให้ความรู้กระบวนการจัดการเลือกตั้ง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองปฏิบัติเสมือนจริง สร้างเครือข่ายอาสาสมัครองค์เอกชนมืออาชีพ สามารถดูแล และตรวจสอบรวมทั้งสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ให้สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม


ที่โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม นายศิริชัย  วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จ.) นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการกำกับและตรวจสอบการเลือกตั้ง “ กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ ” โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 60 คน รับฟังการชี้แจง ให้ความรู้กระบวนการจัดการเลือกตั้งและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองปฏิบัติเสมือนจริง เพื่อให้รับทราบขั้นตอนและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกอบด้วย 1.ประธาน กปน. กำกับตรวจการเตรียมตัวของ กปน.รายงานสถานการณ์และผลคะแนน 2.ฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อและชุดหมายเหตุทำหน้าที่ตรวจหลักฐานการแสดงตนคือบัตรประชาชนและบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้รวมทั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง 3.ฝ่ายมอบบัตรที่จะรับบัตรแสดงตนจากฝ่ายตรวจบัญชี จัดลำดับ บนขั้วบัตรและลงลายมือชื่อรวมทั้งตรวจสอบบัตรว่าไม่มีการฉีกบัตรรอหรือไม่จ่ายบัตรเกินก่อนส่งมอบให้ประชาชนไปใช้สิทธิ 4.ฝ่ายคุมคูหา 5.ฝ่ายคุมหีบบัตรที่ต้องดูแลหีบบัตรและการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบอย่างถูกต้องและ 6.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้งพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหน้าที่ของ กปน. 

 

 

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้มีองค์ความรู้และเข้าใจวิธีจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ใช้อาสาสมัครมืออาชีพกำกับ ดูแลและตรวจสอบรวมทั้งสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยกระจายลงพื้นที่ เพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องโดยส่งผลให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม

การเมืองท้องถิ่น