คนดี คนเด่น

กาฬสินธุ์สดุดีวีรกรรมแม่ตัวอย่างดีเด่นหัวใจกล้าแกร่ง

11 ส.ค. 2561 20:17 น.
กาฬสินธุ์-สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ สดุดีวีรกรรมสตรีผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างหัวใจกล้าแกร่ง 14 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมายุ86 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

       ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างหัวใจกล้าแกร่ง  โดยมีนางวนิดา เอกชัยเจริญ ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดร.อัจฉรา พรสีมา  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จ.กาฬสินธุ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิก ส.อ.ร.ด. ผู้นำสตรี นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ดร.อัจฉรา พรสีมา  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส.อ.ร.ด.เป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือสังคม โดยมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นองค์อุปถัมภ์  ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งราชการ สถานศึกษา เอกชน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นสตรี  ที่มีความเสียสละ อดทน จิตใจงดงาม กล้าแกร่ง ดังคำกล่าวมือก็ไกว ดาบก็แกร่ง แข็งขัน  สตรีนั้นทำได้ไม่ย่นย่อ

ดร.อัจฉรากล่าวอีกว่า ในวโรกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมายุ 86 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  ที่ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดิน และเชิดชูสตรีไทย ผู้มีความเสียสละ อดทน จิตใจงดงาม กล้าแกร่ง ดังกล่าว ส.อ.ร.ด.จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างหัวใจกล้าแกร่ง 14 ราย พร้อมกล่าวสดุดีวีรกรรมและผลงาน เพื่อสร้างขวัญกำลงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน

ทั้งนี้แม่ตัวอย่างหัวใจกล้าแกร่ง 14 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จากสตรีทั่ว จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วยนางนิตย์ ยลชัย, นางสมจิตร์ จันทะพาน, นางส่าหรี ยินดีพรม, นางสุมะลัย เกษมราช, นางพรทิพา ไวยวุฒิพงษ์, นางประมวล หิรัตพรม, นางทองสุข ศรีอำนาจ, นางสุนิสา โอษะคลัง, นางสุนทร แซ่ตั้ง,  นางสุพัฒน์ วรรณศรี,  นางเฟื่องฟ้า  ภาสกานนท์,  นางอรดี จินดาสถาน, นางบงกชธร ไพบูลย์ และนางยุพิน จิตนาวสาร


คนดี คนเด่น