การเมืองท้องถิ่น

อบจ.หนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า สร้างความปรองดองสมานฉันท์

12 ส.ค. 2561 11:15 น.
จ.หนองบัวลำภู- อบจ.หนองบัวลำภู หนุนหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ใช้ กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์

หนองบัวลำภู ใช้หมู่บ้านรักษาศีลห้า สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการหมู่บ้านสร้างความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่วัดศรีบุญเรืองบุตราราม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 70,000 บาท และมอบรางวัลแม่ดีเด่นของโครงการ บ.ว.ร.รักษาศีล 5 ให้กับแม่ดีเด่นอีกด้วย 

 

เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ โครงการหมู่บ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของหมู่บ้านรักษาศีลห้า ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า มีศีล มีธรรม นำส่งคมสู่สันติสุข ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ 4 ด้านด้วยกัน คือ หนึ่งด้านสนับสนุนให้มีกลไกในการขับเคลื่อนในทุกระดับ สองพัฒนาบุคลากรและชุมชน ในการเผยแพร่และสนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีลห้า อย่างพอเพียง สามส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักศีล 5 ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายใน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สี่ส่งเสริมสนับสนุน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรักษาศีลห้า และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หมู่บ้าน วัด ราชการ และโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึง ความสงบสุขของสังคมอย่างแท้จริง อันเกิดจากการรักษาศีล 5 และได้รับรู้ถึงพิษภัยต่างๆ อันเกิดจากการประพฤติผิดศีล

 

โดยมีพระครูวิมลธรรมากร เจ้าคณะอำเภอโนนสัง พระครูปลัดวรพจน์ อินทคปัญโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสัง นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสัง พุทธศาสนิกชน นักเรียน ร่วมการเปิดโครงการดังกล่าว

 

สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดจากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ

 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งรวมทั้งหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านและผู้คนในชุมชนได้ นำเอาหลักธรรมคำสอนของศีลห้า ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนคนไทยเรายึดถือปฏิบัติกันเป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วมาช่วยเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน

 

โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

การเมืองท้องถิ่น